سنگ عقیق قرمز یمن و داستان های اسرار آمیز متعلق به آن

تحقیقات اخیر کانی شناسی و ژئوشیمیایی در دهه های گذشته به طور قابل توجهی دانش ما را در مورد کانی شناسی و پیدایش عقیق افزایش داده است.

انتشارات متعددی در مورد برخی از رخدادهای سنگ عقیق قرمز یمن یا جنبه های خاص تشکیل عقیق منتشر شده است (به عنوان مثال، [ 1 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 22 ، 54 ، ، 27 ، 28 ، 29 ، 3031 32 33 34 35 و … 56 , 57 , 58 , 59 ,60 ]).
با توجه به این مطالعات اخیر، عقیق ها را می توان به عنوان کلسدونی نواری در نظر گرفت که با سایر فازهای سیلیس رشد کرده یا در هم می آمیزد. علاوه بر این، عقیق ها اغلب حاوی مقادیر قابل توجهی مواد معدنی و آب (1-2 درصد وزنی) به عنوان هر دو گروه مولکولی بینابینی H 2 O و سیلانول هستند.

این ناخالصی ها ممکن است ساختارهای داخلی تماشایی را تشکیل دهند یا ممکن است مسئول رنگ های مختلف عقیق ها باشند.
پیچیدگی شیمیایی و کانی شناسی عقیق نتیجه تاریخ تشکیل پیچیده آن است. در اصل، عقیق ها تقریباً در همه انواع سنگ ها وجود دارند، اما تشکیل آنها در سنگ های آتشفشانی بیشترین فراوانی را دارد.

بنابراین، اکثر ذخایر عقیق در سراسر جهان مربوط به سنگ های آتشفشانی فقیر SiO 2 (آندزیت ها، بازالت ها) و SiO2 غنی ( ریولیت ها، ریوداسیت ها) است. انواع دیگر عقیق ممکن است به‌عنوان عقیق رگه‌ای هیدروترمال یا به دلیل تجمع سیلیس در رسوبات و سنگ‌های رسوبی رخ دهند.

ترکیب شیمیایی عقیق ها و همچنین وجود کانی های پاراژنتیکی خاص (کربنات ها، کانی های رسی، زئولیت ها، ترکیبات آهن) نشان می دهد که به نظر می رسد تشکیل عقیق های آتشفشانی با فرآیندهای دگرسانی دیرهنگام یا پس از آتشفشان در سنگ های میزبان مرتبط باشد. به عنوان مثال، [ 24 ، 37 ، 62 ، 63 ]).
اگرچه ایده های کلی در مورد تشکیل عقیق وجود دارد، منشا عقیق هنوز کاملاً شناخته نشده است. بحث ها بحث برانگیز است به ویژه به دلیل این واقعیت که هیچ کس به طور واضح تشکیل عقیق را در زمان واقعی مستند نکرده است و عقیق ها هرگز با موفقیت در آزمایشگاه سنتز نشده اند.

فقط کانی‌سازی خاصی از سیلیس در مناطق فعال زمین گرمایی یا در کف دریا (سیگاری‌های سفید) با عقیق قابل مقایسه است [ 64 ].
مقاله حاضر یک بررسی جهانی از آنچه در مورد خواص عقیق شناخته شده است، بر اساس ادبیات و با داده های اضافی متعدد تکمیل می کند. بر این اساس، تلاش می شود تا مدل اولیه تشکیل عقیق ایجاد شود.