پاسخ ایمنی جلبک ها در برابر عفونت ها و آسیب ها

لاکتیک اسید یک ترکیب اصلی است که توسط گونه های کلرلا تولید می شود. اخیراً اسید لاکتیک موجود در مایع رویی به عنوان یک عامل تعیین کننده ایمنی گیاه در برابر سودوموناس شناسایی شده است.

بنابراین، قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب ممکن است تحمل استرس غیرزیستی را در گیاهان از طریق سم زدایی با واسطه کاهش دهد.

گوجه فرنگی به خصوص، محلول پاشی تولید پرایم شده با اسید لاکتیک  از پس از تیمار فلاژلین در آرابیدوپسیس  تولید اولیه توسط لاکتیک اسید ممکن است با اکسیداسیون لاکتات و تولید ROS میتوکندری مرتبط باشد.

اسید لاکتیک توسط دهیدروژناز متابولیزه می شود که در فضای بین غشایی میتوکندری ها قرار می گیرد.

فعال شدن به شدت با فعال شدن آنزیم آنتی اکسیدان میتوکندریایی ارتباط دارد. در آرابیدوپسیس، کاربرد اگزوژن اسید لاکتیک بیان، سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد و اکسیداز جایگزین را در آرابیدوپسیس تیمار شده با افزایش می دهد.

این آنزیم های آنتی اکسیدانی میتوکندری ممکن است برای کاتالیز تولید شده توسط لاکتیک اسید فعال شوند. بنابراین، لاکتیک اسید مشتق شده از میکروجلبک ها ایمنی ذاتی گیاه و تولید را در گیاه افزایش می دهد.

فعال شدن توسط لاکتیک اسید نیز می تواند بر تحمل استرس غیرزیستی از طریق سم زدایی متیل گلیوکسال تأثیر بگذارد.

یک ترکیب سیتوتوکسیک تولید شده به عنوان یک محصول جانبی گلیکولیز است که در شرایط استرس غیرزیست تجمع می یابد.

برای سم زدایی انباشته شده، گیاهان بیان را فعال می کنند که آخرین آنزیم در مسیر سم زدایی را رمزگذاری می کند .

اخیراً، مطالعات نشان داد که سم‌زدایی با واسطه با تحمل استرس غیرزیستی در مخمر، سورگوم و برنج ارتباط دارد. در سورگوم، بیان ژن‌های تحت شرایط گرما، سرما، نمک و تنش خشکی فعال شد.

در برنج، گیاهان تداخل نسبت به گیاهان نوع وحشی به تنش شوری حساس‌تر بودند.

با این حال، بیان بیش از حد تحمل به تنش‌های غیرزیستی متعدد، از جمله تنش شوری، استرس اکسیداتیو، استرس اسمزی و استرس گرمایی در گیاهان برنج را ایجاد کرد.

 

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome